Агшан зуура

​Түрүү ябаһан түрэлхидни

Манай редакциин хаягаар хоморой шухаг гэрэл зурагууд орожол байдаг. Теэд энэ удаа илангаяа һонирхолтой, түүхэтэ зурагуудай ерэһэндэ урмашан, уншагшадайнгаа һонорто шууд хүргэхэмнай.Түрүүшын гэрэл зураг дээрэ - Андрей Тимофеевич Трубачеев, Томскын эмнэлгын...

Общество 8 ноя

​Шэнэ сагта сэдьхэлэйнгээ баяр бү унтараая!

Манай хүгшэн аба Будажап (Лубсан-Ешэ) Бадмаевич Баи­нов 7 хүбүүд ба 1 хүүхэнтэй байгаа. Тэрэ 1940 ондо Москвада үнгэргэгдэһэн Буряадай соёл искусство болон уран зохёолой түрүүшын декадада хабаадалсаһан юм. Түрүүшын гэрэл зураг дээрэ - Будажап Ба...

Общество 27 сен

Ухаандамнай эрьелдэнэ дахяад...

Ленинэй орденой кавалер, эхин hургуулиин багша Екатерина Сутаевна Куриганова 4-дэхи ангиин һурагшадтай, 1962 онСибириин үргэн дайдада эгээл түрүүшын эрдэмэй гуламта болохо баян түүхэтэй Хориин дунда hургуулиие 10-дахи «А» ангиин 27 шаби 1969 ондо дүү...

Общество 24 июн

Рабжуун

Буряадай суута хото, баян түүхэтэй Хяагтын интернат-һургуули дүүргэһээрнай эгсэ жэл үнгэршэбэл даа.1959 оной май һара. Хяагта хото. 3-дахи интернат-һургуули.  Байгаалиин сэсэглэн һалбаржа эхилһэн үе. Һуралсалаа дүүргэжэ байһан үхибүүдэй түрэл һургуулитаяа...

Общество 22 апр

Худанай Үртөөгэй ажалшад

Хэжэнгэ аймагай Худанай Үртөө нютагhаа гарбалтай зоной үнгэрhэн сагай гэрэл зурагуудые танай анхаралда табинабди. Зүблэлтэ засагай үедэ Клим Ворошиловай нэрэмжэтэ колхоздо хүн зон яһала амжалтатайгаар ажаллажа байгаа.Алексей Степанович Цыбикжапов - Октябр...

Общество 22 апр

Эгэтын арадай заншалаар эрэлхэг зоригтойгоор ажаллаа

1939 ондо Тэлэмбэ нютагта түрэһэн Чимит-Цырен Чимитдоржиевич Дымчиковэй бага наһаниинь Тэлэмбэ, Гүүндэ нютагуудта үнгэрһэн юм. Мүнөө 80 наһа хүрэгшэдэй дунда амиды мэндэ ябаа һаа, Бальжима нүхэртэеэ үнгэрһэн жаргалтай үе сагаа дурсажа һууха һэн.

Общество 5 апр

​Элитэ дуушан Анандын Нумаагай ажабайдалһаа гэрэл зурагууд – олоной анхаралда

Анандын Айлтагүйн Ну­маа 1940 ондо түрэhэн юм. Хара багаhаа дуунда дуратай байhан. Һургуулида hурахаhаа эмхид­хэлэй, хамтын соёлой байдалда эдэбхитэй, мүн лэ дууша, бэр­хэ hурагша ябаа. Мэргэжэлээ hунгажа, урагшатай hуража түгэсѳѳд, хатар, дуунай ан­самбл...

Общество 25 фев
Показать еще