Агшан зуура

​Ярууна аймагай Иисэнгын совхозой түрүү ажалшад

Эхи табигшадХоёр колхозые ниилүүлжэ, хʏл дээрэнь гаргаһан дайнай ветеранууд Дашанима Тыжебрович Раднаев, Цырендоржо Жан­чипович Жалсанов гэгшэд хожомынь совхозой ажалые зохёон түбхинүүлэлсэһэн түүхэтэй. Дайшалхы ба ажалай орденуу­дай кавалернүүд, Буряад Р...

Общество 22 янв

​Иисэнгын совхозой 60 жэлэй ойдо

Зураг дээрэ: С.М. Дугарон Сценскын һүнэй фермын коллективтэй, хажуудань Хүндэлэлэй орденой кавалер, түрүү һаалишан Цыдыпов Цыренжап, Бальжанова Р.Ц – Е. гэр бүлэтэеэ, сугтаа хүдэлдэг нүхэдөөрөөЛенинэй нэрэмжэтэ колхозой һуури дээрэ Иисэнгын совхоз бии бол...

Общество 21 янв

Табтаанайн колхозой залуушуулай һургуули

Табтаанайн колхозой залуушуулай һургуули. 1932 онҺууна: Уртюбаева Ханда, Доржиев  Ж.Ж. Нимбуев Галсан, Жимбаев Дашидоржи.Зогсоно:Тумунов Жамсо, Гомбоев Доржо, Бадмажап Дашибылов, Балжа Балданова, Эрдэни Базаров, Рабданов Буряад-Монголой АССР-эй Агын....

Общество 15 авг

Буряад киногой түүхэ

«Тиимэ түүхэ бии юм гү?» – гэжэ асуудалай гарахада, буряад кино баян түүхэтэй юм гэжэ мүнөө лаб хэлэмээр. Ород гүрэнэй кинематографида буряадуудай оруулһан хубита ехэ.

Культура 27 авг

Үльдэргын дунда һургуулиин 10-дахи выпуск

Энэ жэл Үльдэргын дунда һургуули дүүргэһээр тэбхэр 40 жэлэйнгээ ойн баярые 1960 онойхид тэмдэглэһэн байна. 1967 ондо 28 үхибүүд түрүүшын багша Цыбикжапова Ринчин-Ханда Доржиевнагай ударидалга доро «А» үзэгтэ һуража, эрдэм бэшэг шудалжа эхилээ юм. Тэрэ үед...

Общество 28 июл

Түхэреэн ехэ Түнхэнэй аха захатан Лопсон Шагдуров

Хүдөө ажахыда дүшэ гаран жэл таһалгаряагүй хүдэлһэн, Түнхэн аймагай хүдөө ажахын мэргэжэлтэ Лопсон Найданович 1933 ондо түрэһэн намтартай. Бага наһаниинь эгээл хүндэ хүшэр жэлнүүдтэ тудажа, ажалай амта хара багаһаа һайса амсажа гараһан гээшэ.

Общество 20 июл

Ажабайдалай гол шатанууд

1945 ондо Москвагай Улаан талмайгаар Агуу Илалтын жагсаалда ябаһан Буда Ганжуров. Буряадаймнай олон зон тэрэниие һайнаар мэдэдэг һэн. Буряад Уласай габьяата багша, бултанда хүндэтэй дайнай ветеран Буда Раднаевич сэрэгшэдтэй, хилэ харагшадтай ехэ тани...

Общество 5 май

Долёобортоо домтой, эрхыдээ эмтэй

Түрэһэн тоонто нютагһаан далижан дэгжээд, бүмбэрсэг дэлхэйн али нэгэ буланда һуража, ажаллажа байһан буряадууд мүнөө үедэ али олон даа. Тэдэнэр хэдышье хари холо ажаһуухадаа, тоонто нютагаа һанажа, сэдьхэлдээ дүтөөр бодожо, холбоо харилсаагаа таһалангүй я...

Общество 27 янв

Үнгэрһэн зуун жэлэй агшан зуур

Зүблэлтэ засагай түлэг һалбараад байха үедэ ямаршьеб шалтагаанаар тусхай һургуули гаража шадангүй үлэшэһэн эрдэмдэ шуналтай ажалшадые саашадань һургаха һайн саг байгаал даа.Буряад Уласай габьяата зоотехник Зинаида Прокопьевна Убеева багшын эрхилдэг зоотех...

Общество 20 окт

Үнгэрһэн зуун жэлэй агшан зуур

Описание: Сергей Дугаржапович Ринчинов 1936 ондо Буряад-Монголой АССР-эй Сэлэнгын аймагай Ноёхоной һомоной зүблэлэй Залан тосхондо түрэһэн юм. Цайдам тосхондо 7 жэлэй интернат-һургуулиин эхин ангинуудта һураһан. 1951 ондо Улаан-Үдэ хотын багшанарай училищ...

Общество 6 окт
Показать еще