Ниигэм 26 apr 2021 570

​Зүрхэтэй хүхэ буха

© фото: pixabay.com

КАРАТИН ХЭЛЭН

Зүрхэтэй хүхэ буха                Валентина КАРАКИНА

Хүгшэн эжым шубуу хооллуулха тэбшэхэн модоной мүшэртэ үлгэһэн юм. Нэгэтэ үглөөгүүр харахадань, хүхэ буха һанаа зобонги янзатайгаар далияа дэрбылгэн, тойроод ниидэжэ байба.

Тэбшэхэнииень ойн алаг шаазгай эзэлэнхэй, орооһо тоншожо һуугаа ха юм. Хүхэ буха хүлеэгдээгүй айлшанай һүүлһээ хэдэ дахин татаад үзэбэ. Теэд алаг шаазгай анхарбагүй.

Тиихэдэнь хүхэ буха өөрынгөө хэлэн дээрэ шанга шангаар, зай забһаргүй дуугаран добтолбо. Ой модон соохи аажам сүлөөдэ даданхай алаг шаазгай тэсэжэ ядаад, ниидэн арилба.

Хүгшэн эжы газаа гаража, хүхэ бухада орооһо үгэхэ зуураа хэлэбэ: «Ерыш, минии зүрхэтэй шубуухай. Хоолоо эдииш».

Ород хэлэндэ Галина Леттиева оршуулаа

Ондоо дэлхэй                        Наталья СИНИЦКАЯ

Нэгэтэ Иришка хүгшэн эжытэеэ нуурай саана гансаарханаа ажаһуудаг Пелагея хүгшөөдэ ошобо.

- Намайе бурхан мартаа. Минии үеын зониие ондоо дэлхэйдэ хуу абаа. Иигээд зобожо байнаб, - гэжэ үбдөөд, орондоо ороод байһан Пелагея гэмэрбэ. Һөөргөө гэртээ бусажа ябахадаа, Иришка хүгшэн эжыһээ асууба:

- Ондоо дэлхэй гээшэнь хаана юм?

- Наһан болоһон хүнүүдые бурхан тиишэнь абаашадаг. Томо болоод ойлгохош даа... Тэрэ һүниндөө Иришка ондоо дэлхэйдэ ошоод байһан Пелагея хүгшөөе үбгэнтэйнь зүүдэндээ хараба. Хоюулаа залуунууд, сэбэрнүүд. Хажуудань хоёр хүүгэдынь. Үглөөдэрынь Пелагея энэ һүниндөө наһан болоо гэһэн һураг дуулдаба.

Ород хэлэндэ автор оршуулаа

Обёоржо һура...                      Хизри АСАДУЛАЕВ

Юрэл харахын орондо обёоржо һура,

Юумэнэй нюусые ойлгохол байхаш.

Юрэ шагнажа бэшэ, соносожо һура

Зуун жэлнүүдэй амисхаал мэдэрхэл байхаш.

Юрэ хэлэшэгүй юумые үгөөр дамжуулхаш,

Унтаршагүй гэрэл сэдьхэлдээ носоохош.

Автор: Галина БАЗАРЖАПОВА-ДАШЕЕВА бэлдэбэ

Фото: pixabay.com