Ниигэм 7 dec 2020 1546

​​«Минии нютаг» мүрысөөнэй эрхим найруулга элирүүлхэ талаар һанал хуряалга эхилбэ

«Буряад үнэн» Хэблэлэй байшанай сайтда уншагшадай һанамжаар эрхим материал элирүүлгын һанал хуряалга эхилбэ. Һайшаагдаһан найруулгын түлөө дуугаа үгэхэ гэбэл, Буряад Үнэнэй сайтын гол хуудаһанда орожо, «Минии нютаг» гэһэн баннер даража, зохидшооһон материалаа шэлэхэт.

Эрхим 15-ай тоодо ороһон бүтээлнүүдтэй тодорхойгоор танилсагты:

 1. Светлана Батуева-Шойжонова “Анаа нютагаа һанан-һанан…”
 2. Сэрэгма Ринчинова “Бишыхан наһанайм нажар” 
 3. Дулма Шагаева “Түхэреэн сагаан Табтаанайм” 
 4. Сергей Доржиев “Түхэреэн сагаан Түгнэ”
 5. Дэмбэн Соктоева “Уһан хамняархинай уряанай дуунууд”
 6. Элшэтэмэ Оюун “Хүрхүүд угай улгы” 
 7. Намжил Цыденова “Үзэсхэлэн һайхан Нурамни”
 8. Цындыма Бабуева “Талын зэрэлгээн”
 9. Сысыгма Дашеева “Минии тоонто - Эрхирэг” 
 10. Л. Эрдынеева “Минии эжын түрэһэн нютаг”
 11. Лубсан Цыренов “Аршаантай нютагни - Енгорбой”
 12. Дарима Цыденжапова “Буурал һайхан Бортомни, Баян хэшэгтэ тоонтомни” 
 13. Галина Цыренова “Түрэл нютагай татаса”
 14. Ольга Семенова “Минии нютаг - Тангад”
 15. Сайхан Содномова "Алтан шоройто Инзагатам"

Һанал хуряалга декабриин 7-һоо 14 болотор үнгэргэгдэхэ. Дүнгүүдынь декабриин 14-дэ Буряад Үнэнэй сайтда толилогдохо.